TIOP-1.1.1-07/1-2008-1145

TIOP pályázatról

 

A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE

 

Alapvető cél és háttér információ

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 1. számú prioritása az oktatási infrastruktúra fejlesztését támogatja. A prioritás egyik kiemelt célja az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése, az ún. „Intelligens iskola” létrehozása, amely elsősorban az informatikai infrastruktúra fejlesztésére koncentrál. Az „Intelligens iskola” program nemcsak az informatikai készségek, hanem – a többi közismereti tárgyba beépülő Infokommunikációs Technológia (továbbiakban: IKT)- támogatású pedagógiai módszertan által – a többi kulcskompetencia fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrát is jelentős részben biztosítja. A fejlesztés így minden közoktatási intézmény (kivéve óvodák) számára egységes alapinformatikai infrastruktúrát biztosít, mely nélkülözhetetlen feltétele a kompetenciaalapú oktatás elterjesztésének és hozzájárul a területi különbségek mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez.

 

Részcélok

A TIOP 1.1.1 támogatás közvetlen célja az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító IKT infrastruktúra megteremtése Magyarországon (kivéve a Közép-Magyarország Régiót):

- A közoktatási intézmények (kivéve óvodák) számítógép állományának korszerűsítése a pedagógiai, mérés-értékelési, valamint adminisztrációs feladatok igényeinek megfelelő infrastruktúra kialakítása érdekében, (Iskolai munkaállomások számának növelése – 10 tanuló/PC) - Tantermek 40 %-ának ellátása Internet hozzáférési képességgel rendelkező interaktív prezentációs eszközökkel (Tantermi csomag = interaktív tábla + projektor + számítógép),

- A közoktatási intézmények (kivéve óvodák) legalább 20%-a esetében webalapú szolgáltatások kialakításához szükséges infrastruktúra támogatása, (Alkalmazás szerver csomag = szerver+ tűzfal+ szünetmentes tápegység+alkalmazási szintű szerver-szoftver - központi levelezés, fájl-szerver alapoperációs rendszer, központi portál, dokumentumtár stb.)

- Mérés-értékelési programok futtatásának lehetővé tétele a szükséges eszközpark biztosításával (Szavazó csomag = 1 csomag maximálisan 30 db egységet tartalmaz.)

- A sajátos nevelési igényű tanulók – különösen a gyengénlátók, hallássérültek, mozgássérültek, tanulási nehézséggel küzdők- integrált oktatását segítő speciális IKT eszközök biztosítása.

 

Rendelkezésre álló forrás

Jelen pályázat meghirdetésekor a rendelkezésre álló keretösszeg 24,11 milliárd forint.

Jelen pályázati kiírás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Jelen pályázati kiírásban a Magyar Köztársaság területén bejegyzett székhellyel rendelkező közoktatási intézmények fenntartói pályázhatnak egy pályázat keretében az összes feladatellátási helyére vonatkozólag - ide nem értve a Közoktatási Törvény 108.§ hatálya alá tartozó külföldi nevelési-oktatási intézmények fenntartóit.

Alapfogalmak:

IKT eszközökkel rendelkező tantermek száma: Azon tantermek és szaktantermek száma, ahol minimálisan fixen szerelt projektor és hordozható (vagy szintén fixen rögzített) tanári számítógépes munkaállomás található.

A hordozható eszközökből összeállítható szett: hordozható projektor, hordozható munkaállomás, és „virtuális” interaktív tábla (vagy szavazó szett) egyetlen tanteremnek felel meg.

IKT eszközökkel tartott tanítási órák száma: Azon tanítási órák száma, melyeken az alábbi eszközök valamelyike felhasználásra került: hordozható számítógép, asztali munkaállomás, projektor, interaktív tábla, szavazó szett, dokumentum kamera és a használatukhoz szükséges digitális tartalmak, tanítási segédeszközök.

IKT alapú mérés-értékelés száma: tanórán alkalmazott diagnosztikus, fejlesztő és szummatív célú ellenőrzési, értékelési és mérési eljárások megvalósítása olyan IKT eszközök alkalmazásával (szavazó szett, tanulói és tanári munkaállomás, stb.), amelyek a tanár és tanuló számára azonnali, egyénre szabott visszajelzést tesz lehetővé

IKT eszközökkel oktatott SNI tanulók száma: Azon sajátos nevelési igényű tanulók száma, akik számára biztosított a lehetőség, hogy tanórai környezetben egyénileg vagy csoportosan IKT eszközöket használjanak.

Amennyiben nincs a feladatellátási helyen SNI tanuló, akkor nem releváns.

IKT eszközökkel oktatott hátrányos helyzetű tanulók száma:

hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította; e csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint - tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek.

Közreműködő Szervezet:

Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága, később nevet változtatott: Wekerle Sándor Alapkezelő, tőle átvette az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

TIOP-1.1.1-07/1-2008-1145projekt keretében informatikai eszközök beszerzésére Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata közbeszerzési pályázatot hirdetett az által fenntartott oktatási intézményei részére:

I. rész [iskolai pc csomagok és kapcsolódó eszközök/csomagok]

II. rész [tantermi csomagok]

 

Nyílt közbeszerzési eljárásában lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a Szintézis Informatikai Zrt.

 

 

I. rész – Iskolai PC csomagok és kapcsolódó eszközök/csomagok

Valamennyi oktatási intézmény tekintetében beszerzendő eszközök/csomagok mennyisége:

- 203 darab Iskolai PC csomag, 17" LCD TFT.

- 1 darab Alkalmazás szerver

- 1 darab Szavazó csomag

- 12 darab WIFI csomag

- 2 darab SNI I. csomag (szavazószett 30 készülékkel)

- 2 darab SNI III. csomag (képernyőnagyító szoftver)

- 3 darab SNI V. csomag (fejegér)

 

II. rész – Tantermi csomagok

Valamennyi oktatási intézmény tekintetében beszerzendő összesen 88 darab tantermi csomag (notebook, projektor, interaktív tábla)

A szerződést teljesítő szállítónak kell teljes&;tenie valamennyi rész tekintetében:

- az eszközök szállítását, helyszíni szerelését és üzemben helyezését a megjelölt oktatási intézményekbe(n),

- a szállított eszközök magyar nyelvű dokumentációjának átadása,

- az eszközök üzembe helyezésével és használatával kapcsolatos oktatás.

A szerződést teljesítő szállítónak valamennyi rész tekintetében 2 munkanapon belüli hibaelhárítást/javítást és/vagy cserekészüléket kell biztosítania a felmerült hiba bejelentését követően, a szerződésben részletezettek szerint.

Teljesítés helyei (feladatellátási helyek):

Hunyadi Mátyás Szakközépiskola és Szakiskola (9200 Mosonmagyaróvár, Dr. Gyárfás utca 3.)

Teljesítési határidő:

A szállítás megkezdésének időpontja: 2011. február 1., a szállítás befejezési határideje: 2011. február 28.

 

Támogatási összegek iskolánként (bruttó)

  I. PC csomag II. Tantermi csomag Oktatás Összesen
Hunyadi 16 500 Ft 7 234 325 Ft 79 980 Ft 7 330 805 Ft

Emlékeztetőül itt a tábla hogy milyen eszközt és hány darabot kaptatok!

Eszközök/csomagok

Oktatási intézmények

Iskolai PC

(darab)

Alkalmazás szerver

(darab)

Szavazó csomag

(darab)

WIFI csomag

(darab)

SNI 1.csomag

(darab)

SNI III. csomag

(darab)

SNI V. csomag

(darab)

Hunyadi Mátyás Szakközépiskola és Szakiskola

(9200 Mosonmagyaróvár, Dr. Gyárfás utca 3.)

0 0 0 1 0 0 0
   
Oktatási intézmények Tantermi csomag

Hunyadi Mátyás Szakközépiskola és Szakiskola

(9200 Mosonmagyaróvár, Dr. Gyárfás utca 3.)

7

A projekt kezdete: 2010. 10. 18.

A projekt befejezése: 2011. 06. 18.